Z ostatniej chwili

Prezes UOKiK wszczyna postępowanie w sprawie nieuczciwych działań hurtowni wobec szpitali

2020-02-29 10:57:27 informacje
img

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął  postępowanie w sprawie nieuczciwych działań hurtowni zaopatrujących szpitale w środki ochrony indywidualnej. UOKiK uruchomił infolinię dla dyrektorów szpitali, aby niezwłocznie informowali urząd w przypadku wystąpienia podobnych praktyk.
Prezes UOKiK otrzymał informacje, że dwie hurtownie wypowiedziały szpitalom umowy na dostawy środków ochrony indywidualnej, a których uzupełnienie zostało powierzone Agencji Rezerw Materiałowych. Z uzyskanych przez urząd informacji wynika, że hurtownie rozwiązują umowy, aby w efekcie uzyskać znacznie wyższe ceny m.in. maseczek chirurgicznych. Jest to efekt pojawiających się fałszywych informacji o ogniskach koronawirusa.
- We wszczętym postępowaniu zweryfikujemy, czy hurtownie, wypowiadając umowy szpitalom, nie łamią przepisów prawa konkurencji, w tym poprzez nadużywanie pozycji dominującej lub zawieranie zmów cenowych. Zerwanie umowy szpitalom po to, aby podnieść cenę lub sprzedać produkty na rynku zamiast dostarczyć je placówkom medycznym w ramach wcześniej zawartych umów, to działanie nie tylko haniebne, ale również sprzeczne z ustawą. Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Każdy tego typu przypadek będzie do nas niezwłocznie zgłaszany, my zaś od dziś publicznie będziemy informowali, które podmioty nie zachowują się odpowiedzialnie, odstępując od zawartych ze szpitalami umów. Względem nich podejmiemy stanowcze działania zgodnie z wszelkimi dostępnymi nam prawnie mechanizmami. Apeluję do sprzedawców i właścicieli hurtowni, aby nie wykorzystywali strachu i dezinformacji do podnoszenia cen środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek ochronnych – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.
Maksymalna kara, którą może nałożyć w tym przypadku prezes UOKiK, to 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Kwestionowane działania mogą również naruszać przepisy kodeksu karnego oraz sprowadzenia stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia – w takich sytuacjach Urząd nie wyklucza zawiadomienia prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Ponadto UOKiK przypomina, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia podlega regulacji na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych („pzp”) związanej z możliwością  wykluczenia takiego wykonawcy z przyszłych procedur zamówieniowych przez zamawiających. W toku postępowań będzie weryfikowane, czy istnieją podstawy do zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 prawo zamówień publicznych – w przypadku potwierdzenia będzie się każdorazowo informować o tym fakcie Urząd Zamówień Publicznych.
Urząd monitoruje kształtowanie cen produktów i napływające sygnały. Dyrektorzy szpitali mogą zgłaszać urzędowi przypadki łamania prawa pod numerem specjalnej infolinii, której numer zostanie im przekazany przez Ministerstwo Zdrowia.

Page generated in 0.011 seconds.