Z ostatniej chwili

Pomoc z ZUS na wyjście z kłopotów

2018-09-05 14:58:08 informacje
img

Układ ratalny to rozwiązanie dla firm, które mają zaległości w ZUS. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z takiej pomocy. Świadczy o tym liczba zawartych umów ratalnych, która z roku na rok wzrasta. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga klientom, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek. W przypadku trudności finansowych i zaległości względem ZUS przedsiębiorca może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o rozłożenie swojego długu na raty. Wiąże się to z podpisaniem układu ratalnego. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej formy wsparcia. W województwie śląskim w pierwszym półroczu 2018 r. zawarto 3178 układy ratalne, w podobnym okresie 2017 r. było ich 2774, a w 2016 r. -  2205.
- Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek, mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w oddziałach ZUS. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta i jego możliwości finansowych. Zadaniem doradców jest również pomoc klientom w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
O ulgę w spłacie mogą się ubiegać obecni i byli płatnicy składek, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania, np. spadkobiercy. Warunki spłaty określane są w umowie i zależą od środków, jakie zobowiązany może przeznaczyć na spłatę długu. Układ ratalny pozwala przedsiębiorcom uporządkować swą sytuację. Mimo że ciąży na nim zobowiązanie, to nie jest ono wymagalne. - Jeżeli raty są płacone terminowo i w ustalonej wysokości oraz reguluje się bieżące składki, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, które jest potrzebne m.in. w postępowaniu przetargowym - podkreśla rzeczniczka. 
Gdy umowa jest realizowana, ZUS nie podejmuje działań zmierzających do wyegzekwowania należności, a dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne zawiesza. 
Do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, w ich miejsce pobiera się natomiast opłatę prolongacyjną. 
Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie, pisemnie, bądź ustnie - do protokołu. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. 

Page generated in 0.0461 seconds.